TSUBAKI FM KYOTO: TAKESHI YAMAGUCHI – 17.11.21

Kyoto / Hachi
Hosted by :
Masaki Tamura, Yoshito Kimura
PLAYPLAYPLAYPLAYPLAY
PAUSEPAUSEPAUSEPAUSEPAUSE
NEXT LIVENEXT LIVENEXT LIVENEXT LIVENEXT LIVE